Select Page

ARTIKEL 1. ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.

ARTIKEL 2. OFFERTES

 1. Offertes zijn 3 weken geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden zoals verhoging van de drukwerkkosten e.d.
 2. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Volcano Advertising een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.
 3. Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan andere dan Volcano Advertising wenst te verstrekken, dient hij Volcano Advertising hiervan op de hoogte te stellen.

ARTIKEL 3. UITVOERING

 1. Volcano Advertising zal zich inspannen de opdracht(en) zo zorgvuldig en onafhankelijk mogelijk uit te voeren en te streven naar een voor de opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Volcano Advertising zal de opdrachtgever periodiek op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 2. Volcano Advertising werkt niet met correctierondes tenzij anders aangegeven in de offerte. Wanneer Volcano Advertising het eerste ontwerp presenteert en deze niet naar wens is, kan de opdrachtgever dat aangeven en zal Volcano Advertising een aangepast ontwerp maken. Voor de volgende aanpassingen en/of ontwerpen geldt het uurtarief. Een wijziging is pas van kracht door en vanaf de aanvaarding van Volcano Advertising. Deze kunnen, afhankelijk van de inhoud, meer of minder kosten met zich meebrengen.
 3. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Volcano Advertising mogelijk te maken. Denk hierbij in het bijzonder aan het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of materialen.
 4. Indien Volcano Advertising op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slecht een indicatieve strekking hebben.
 5. Een door Volcano Advertising opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij anders is overeengekomen.

ARTIKEL 4. OPZEGGING EN ONTBINDING

 1. Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
 2. Indien de overeenkomst door Volcano Advertising wordt ontbonden wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
 3. Zowel Volcano Advertising als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance van de andere partij.

ARTIKEL 5. OVERMACHT

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Volcano Advertising geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Volcano Advertising niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Volcano Advertising heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Volcano Advertising zijn verbintenis had moeten nakomen.
 2. Volcano Advertising kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. Voor zoveel Volcano Advertising ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Volcano Advertising gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 6. BETALINGEN

 1. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum.
 2. Volcano Advertising heeft het recht zijn betaling maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
 3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of als de samenwerking, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij er sprake is van overmacht.
 4. Indien Volcano Advertising door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden berekend, op basis van gebruikelijk door Volcano Advertising gehanteerde tarieven.

ARTIKEL 7. EIGENDOM

 1. De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Volcano Advertising niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.
 2. Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Volcano Advertising veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen of te laten aanbrengen.
 3. Volcano Advertising heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.
 4. Wanneer de werkzaamheden van de opdrachtnemer bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd.
 5. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste twee maanden.

ARTIKEL 8. GARANTIES EN VRIJWARINGEN

 1. De door Volcano Advertising te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
 2. Volcano Advertising garandeert de opdrachtgever dat allem ontwerpen ook echt door Volcano Advertising zijn gemaakt.

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID
Volcano Advertising kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

 • fouten in het materiaal (tekst en beeld) dat door de opdrachtgever is aangeleverd.
 • fouten van derden die zijn ingeschakeld door de opdrachtgever.
 • overschrijdingen van offertes/prijsopgaven van toeleveranciers. d. nagekeken materiaal (teksten en beeld) na akkoord van de klant.

ARTIKEL 10. VRIJWARING
De opdrachtgever vrijwaart Volcano Advertising voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere aanm Volcano Advertising toerekenbaar is. Indien Volcano Advertising uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Volcano Advertising zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Volcano Advertising zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Volcano Advertising en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

ARTIKEL 11. EIGENDOM

 1. Volcano Advertising behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. Het is niet toegestaan dat de opdrachtgever, na de overeenkomst te zijn aangegaan, de (concept)ontwerpen, ideeën schetsen, teksten e.d. van Volcano Advertising door een derde uit laat voeren, tenzij anders overeengekomen.
 3. Volcano Advertising en opdrachtgever zijn gehouden informatie, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen.dequate maatregelen, dan is Volcano Advertising zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Volcano Advertising en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

ARTIKEL 12. RECHT

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Volcano Advertising partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van het intellectuele eigendom waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan de opdrachtnemer. Voor zover een dergelijk recht slecht verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend de opdrachtnemer daartoe bevoegd.
 4. Het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden behoort niet tot de opdracht, tenzij anders overeengekomen. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.